برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (341 مشاهده)
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (334 مشاهده)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (328 مشاهده)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (285 مشاهده)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (260 مشاهده)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (254 مشاهده)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (245 مشاهده)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (241 مشاهده)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (227 مشاهده)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (221 مشاهده)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (219 مشاهده)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (217 مشاهده)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (215 مشاهده)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (214 مشاهده)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (212 مشاهده)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (200 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (118 دریافت)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (70 دریافت)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (67 دریافت)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (67 دریافت)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (66 دریافت)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (64 دریافت)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (64 دریافت)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (60 دریافت)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (60 دریافت)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (60 دریافت)
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (45 دریافت)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (42 دریافت)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (40 دریافت)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (40 دریافت)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (39 دریافت)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (38 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1164 بازدید)
خوش آمدید ( 479 بازدید)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 428 بازدید)
آموزش و راهنمایی ( 421 بازدید)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 419 بازدید)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 416 بازدید)
تست ( 154 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 62 ارسال)
خوش آمدید ( 46 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 312 چاپ)
خوش آمدید ( 242 چاپ)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 128 چاپ)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 124 چاپ)
آموزش و راهنمایی ( 117 چاپ)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 115 چاپ)
تست ( 78 چاپ)
    ... آمار بیشتر


Online Academic Intelligent services. All rightes reserved.