برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (1380 مشاهده)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (1305 مشاهده)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (1304 مشاهده)
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (1249 مشاهده)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (1221 مشاهده)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (1212 مشاهده)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (1119 مشاهده)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (1091 مشاهده)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (1062 مشاهده)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (1018 مشاهده)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (1016 مشاهده)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (1002 مشاهده)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (981 مشاهده)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (907 مشاهده)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (897 مشاهده)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (870 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (235 دریافت)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (203 دریافت)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (194 دریافت)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (191 دریافت)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (182 دریافت)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (179 دریافت)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (177 دریافت)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (176 دریافت)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (173 دریافت)
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (168 دریافت)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (160 دریافت)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (158 دریافت)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (154 دریافت)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (148 دریافت)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (144 دریافت)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (140 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2462 بازدید)
آموزش و راهنمایی ( 1843 بازدید)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 1748 بازدید)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 1737 بازدید)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 1394 بازدید)
خوش آمدید ( 479 بازدید)
تست ( 370 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 62 ارسال)
خوش آمدید ( 46 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 417 چاپ)
آموزش و راهنمایی ( 248 چاپ)
خوش آمدید ( 242 چاپ)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 239 چاپ)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 227 چاپ)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 224 چاپ)
تست ( 105 چاپ)
    ... آمار بیشتر


Online Academic Intelligent services. All rightes reserved.