برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (1139 مشاهده)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (1072 مشاهده)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (1055 مشاهده)
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (1002 مشاهده)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (967 مشاهده)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (961 مشاهده)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (926 مشاهده)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (876 مشاهده)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (844 مشاهده)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (810 مشاهده)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (809 مشاهده)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (803 مشاهده)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (795 مشاهده)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (727 مشاهده)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (711 مشاهده)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (680 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
The dynamics of accounting information on stock valuation: An Analysis Based on industry (208 دریافت)
Land Use Planning using a Quantitative model and Geographic Information System (GIS) in Sistan Region, Iran (175 دریافت)
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in County of Jiroft, Iran (165 دریافت)
Antibiotyping and Genotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from Mottahari hospital in Tehran, Iran by ERIC-PCR (161 دریافت)
Study of Mutations in katG and inhA Genes by High Resolution Method in Isoniazid Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates (157 دریافت)
Investigation of bcr1 Gene Expression in Candida albicans Isolates by RT-PCR Technique and its Impact on Biofilm Formation (156 دریافت)
The prevalence of icaADBC Genes among Clindamycin Inducible Resistant Staphylococcus aureus Isolates (153 دریافت)
Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (149 دریافت)
Prevalence of Campylobacter spp. and their Common Serotypes in 330 Cases of Red-meat, Chicken-meat and Egg-shell in Zanjan City, Iran (148 دریافت)
Typing of Fusobacterium necrophorum Strains Using Polymerase Chain Reaction (PCR) Based Methods (137 دریافت)
Pseudomonas aeruginosa: A review of their Pathogenesis and Prevalence in Clinical Settings and the Environment (137 دریافت)
Identifying rural tourism development strategies for Doroodzan District: the integration of strategic planning and Artificial Neural Network techniques (131 دریافت)
Comparative study of the right to legal counsel in the prosecution process in Iranian law and international criminal courts instruments and procedures (130 دریافت)
Chemical Composition and in Vitro Antibacterial Activity of Native Men‌tha longifolia Essential Oil from Ardabil, Iran on Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus and Actinomyces viscosus (125 دریافت)
Comparing expressive grammar in children with autism and typically developing children (122 دریافت)
The historical sociology of the cult of the Baha'i despised, based on the social and intellectual foundations of the formation of this cult in Iran during the Qajar period (114 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2065 بازدید)
آموزش و راهنمایی ( 1404 بازدید)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 1330 بازدید)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 1326 بازدید)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 1095 بازدید)
خوش آمدید ( 479 بازدید)
تست ( 289 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 62 ارسال)
خوش آمدید ( 46 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 389 چاپ)
خوش آمدید ( 242 چاپ)
شرکت در سومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی ( 209 چاپ)
آموزش و راهنمایی ( 209 چاپ)
امکانات جدیدی در بخش دریافت و بررسی مقالات و نیز در بخش انتشار مقالات و درج DOI و نمایش خودکار اطلاعات گوگل اسکالر و SCImago در سایت اضافه شده است. ( 198 چاپ)
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت یکتاوب ( 198 چاپ)
تست ( 97 چاپ)
    ... آمار بیشتر


Online Academic Intelligent services. All rightes reserved.